Xương Da Bò Cho Chó (Xdb) - Xương Gặm Da Bò Cho Chó Vị Sữa 903

-
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":35000,"display_regular_price":42000,"image":"title":"xuong-da-bo-cho-cho","caption":"Xu01b0u01a1ng domain authority bu00f2 mang đến chu00f3u00a01","url":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho.jpg","alt":"","src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-600x600.jpg","srcset":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-600x600.jpg 600w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-300x300.jpg 300w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-150x150.jpg 150w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-768x768.jpg 768w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-100x100.jpg 100w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1003,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":900,"min_qty":1,"price_html":"42.000VNu0110 35.000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":1355,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"150","weight_html":"150 g"},"attributes":"attribute_loai-goi":"1 gu00f3i 10 chiu1ebfc 5cm","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":40000,"display_regular_price":49000,"image":"title":"xuong-da-bo-cho-cho","caption":"Xu01b0u01a1ng da bu00f2 cho chu00f3u00a01","url":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho.jpg","alt":"","src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-600x600.jpg","srcset":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-600x600.jpg 600w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-300x300.jpg 300w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-150x150.jpg 150w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-768x768.jpg 768w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-100x100.jpg 100w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1003,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1000,"min_qty":1,"price_html":"49.000VNu0110 40.000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":1356,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"150","weight_html":"150 g","attributes":"attribute_loai-goi":"1gu00f3i 3 chiu1ebfc 8cm","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":30000,"display_regular_price":39000,"image":"title":"xuong-da-bo-cho-cho","caption":"Xu01b0u01a1ng domain authority bu00f2 cho chu00f3u00a01","url":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho.jpg","alt":"","src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-600x600.jpg","srcset":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-600x600.jpg 600w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-300x300.jpg 300w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-150x150.jpg 150w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-768x768.jpg 768w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-100x100.jpg 100w, https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://luckypetshop.vn/wp-content/uploads/2019/12/xuong-da-bo-cho-cho-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1003,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1000,"min_qty":1,"price_html":"39.000VNu0110 30.000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":1357,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"150","weight_html":"150 g">">
loại góiChọn một tùy chọn1gói 3 cái 8cm1 gói 10 mẫu 5cm1 gói 2 mẫu 10cm1 gói 2 dòng 13cm1 gói 1 dòng 15cm1 gói 1 cái 20cm1 gói 1 dòng 25cm1 gói 1 loại 30cm
Xóa

Size 1: 21cm giá #75k
Size 2: 26cm giá chỉ #95k