Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Anh 6 Năm 2023, Đề Luyện Học Sinh Giỏi Năm 2021

-

150 đề thi học tập sinh xuất sắc lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh tất cả đáp án vị Vn
Doc.com sưu tầm cùng đăng tải sau đây sẽ là nguồn tài liệu vô cùng phong phú và đa dạng và có lợi giúp chúng ta nâng cao quality môn học. Tổng phù hợp đề thi tất cả kèm đáp án, giúp những em học tập sinh thuận lợi luyện tập với đối chiếu. Tiếp sau đây mời chúng ta vào tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi anh 6


I. Tổng phù hợp đề thi học sinh tốt tiếng Anh lớp 6 mới

Bộ đề thi HSG giờ Anh 6 tất cả đáp án bên dưới đây bao hàm nhiều dạng bài tập tiếng Anh nâng cấp lóp 6 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản cũng như ôn tập gần như chuyên đề từ bỏ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trung tâm hiệu quả.

Lưu ý: các bạn đọc truy vấn vào từng đường liên kết để tham khảo & download đề thi với đáp án.

Còn nữa ...


II. Bộ đề thi học sinh xuất sắc lớp 6 môn giờ Anh

1. Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án số 1

I. Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được vạc âm không giống so với các từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. Thành phố B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Trang chủ D. Mother

II. Lựa chọn 1 từ không cùng nhóm với các từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo D. Blue


3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn lời giải đúng tuyệt nhất (A, B, C hoặc D) để chấm dứt các câu sau

1. She ………………. To lớn the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to lớn eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vị you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going khổng lồ the ……………….. Now. I want to lớn buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien do when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re


11. ………………. You like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. Khổng lồ Hue on Sunday?

A. Lớn go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr và Mrs Brown và their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ phù hợp điền vào địa điểm trống để hoàn thành các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store và she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair và the bed.

V. Mỗi cái sau đây có một lỗi không đúng hãy tìm với sử lại cho đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She & he goes to work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s khổng lồ go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs vày you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

1. Your father……………….. (go) to lớn work by bike everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.


4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau có nghĩa sử dụng từ hoặc đội từ lưu ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?..........................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening.............................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.............................................................................

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………...........................

5. What/ there/ front/ your house?..........................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English song now.…………………………………

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ tất cả phần gạch chân được vạc âm không giống so với những từ còn lại

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - A; 7 - C; 8 - C;

II. Lựa chọn 1 từ không cùng nhóm với các từ còn lại

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C; 6 - A; 7 - A; 8 - B;

III. Chọn đáp án đúng duy nhất (A, B, C hoặc D) để xong các câu sau

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

6 - D; 7 - C; 8 - C; 9 - B; 10 - B;

11 - B; 12 - C; 13 - C; 14 - B; 15 - C;

16 - B; 17 - B; 18 - A; 19 - A; 20 - D;

IV. Em hãy điền một giới từ phù hợp điền vào địa điểm trống để kết thúc các câu sau

1. My father works for a company (1)……from…… Monday (2) ……to……… Friday.

2. He lives (3)……………in……………. A house (4) ………in……… the countryside.

3. Lan is standing near the store và she is waiting (5) …………for………… the bus.

4. I agree (6)……with…..… you about that.

5. I like the weather (7) ……in…… June.

6. Look (8) …………at………… the picture (9) ……on………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………between………. The chair and the bed.

V. Mỗi cái sau đây có một lỗi sai hãy tìm và sử lại đến đúng

1 - for thành at;

2 - goes thành go;

3 - tall thành taller

4 - lớn go thành go;

5 - watch thành watching;

6 - with thành by;

7 - childs thành children

8 - isn"t thành doesn"t

9 - much thành many

10 - tomatos thành tomatoes

VI. Mang lại dạng đúng của động từ vào ngoặc

1. Does Your father…………go…….. (go) khổng lồ work by xe đạp everyday?

2. We ………aren"t watching……….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……help………….. (help) your friend, Nam. She (do).....is doing.... Her homework.

4. What did you…………do….. (do) this summer vacation?

- We………visited……….. (visit) Ha Long Bay.


5. She ………doesn"t have……….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often………rains……….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau tất cả nghĩa sử dụng từ hoặc nhóm từ gợi ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...........What time does Nga get up in the morning?.......

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..............You can play games in the afternoon but you must vày homework in the evening...............

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.........Does Lan walk or ride a bike to school?...............

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………When it is hot, we often go swimming...........

5. What/ there/ front/ your house?..............What are there in front of your house?.............

6. Where/ your father/ sit/ now?............Where is your father sitting now?………

7. My class/ start/ seven/ morning……..My class starts at seven o"clock in the morning…………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..……I don"t often go swimming with my friends…………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy nhiên now.……Huy is reading book và his sister is singing English tuy nhiên now.………

2. Đề ôn thi học tập sinh tốt lớp 6 môn tiếng Anh số 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. One B. Doctor C. Box D. Jog

2. A. Thin B. There C. Their D. Brother

3. A. Hi B. Fine C. Night D. This

4. A. And B. Name C. Thanks D. Am

5. A. Go B. Overnight C. Bởi D. Moment

6. A. How B. Now C .slow D. Town

II. Choose the correct answer to complete the following sentences.

1. There is ……soda in the can.

A. A

B. Any

C. Some

D .an

2. …….........weekends he usually goes fishing.

A. In

B .For

C. On

D. At

3. Hoa and I …............funny stories.

A. Reading

B. Am reading

C. Is reading

D. Are reading

4. How….............kilos of meat vày you want?

A .much

B. Many

C. Long

D. Often

5. She wants …...........an English teacher.

A .being

B. Khổng lồ be

C. Is

D. Be

6. I vì chưng not go to school…........Sundays.

A. On

B. In

C. At

D. For

7. John likes sports very much. He usually plays …...........after school .

A. Games and geography

B. Soccer và literature

C. Volleyball và soccer

D. Volleyball and swimming

8. I…..........in the morning.

A. Shower

B. Take showers

C. Take the shower

D. Take a shower

9. What…...........your favorite food?

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

10. …….......does she go jogging? Once a week.

A. How often

B. How long

C. How about

D. How

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according to their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because likes village house kết thúc beautiful walks are

Lan lives in a(1) ............... With her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).................. There is a garden in front of the (3) ................. In the garden there (4) beautiful flowers . She lives( 5) her school , so every morning she (6)............ Khổng lồ school with her (7).......... . Her classes star at seven và they (8)........... At eleven . She (9).......... Studying English (10) ..........she love to lớn read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What you ……………..(do ) now ?- I…………….. ( listen ) khổng lồ music.

2. My mom always…………….. (go)to work early.

3. You often …………….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They …………….. (not play ) in the evenings .

6. She likes…………….. (read) but she (not read) now.

VI. Use the cues khổng lồ write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>...........................................................................................................................................

2. She / go / swim / once a week.

=>...........................................................................................................................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>............................................................................................................................

4. What / weather/ lượt thích / Autumn ?

=>........................................................................................................................

5. When / hot / he / go / swim.

=>.............................................................................................................................

6. There / twenty oranges / one táo bị cắn dở / table

=>........................................................................................................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning khổng lồ the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

=> My class has.............................................................................................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house......................................................................................

3. We usually ride to lớn school.

=> We usually go.........................................................................................................

4. The school is big.

=> It is .....................................................................................................................................

VIII. Đặt câu hỏi cho nhân tố được gạch bên dưới :

1. Linh has milk and eggs for breakfast .

2. My father has lunch at home.

3. Mai’s brother wants a glass of orange juice.

4. Miss Thu needs a kilo of tea.

5. Dung wants five boxes of chocolate.

6. He goes khổng lồ the cinema once a week.

7. Lan is going lớn live in China.

8. They are going to bring me some flowers.

9. Miss Hoa is going to lớn stay in a hotel tonight.

10. The Mekong Riveris the longest river in Viet Nam.

11. He speaks French.

12. I am from Japan.

13. A kilo is twenty thousand dongs.

14. She is going lớn stay at hometomorrow.

IX. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

1. What ......................................................... ?

I’m going lớn play tennis this Saturday.

2.Where .....................................................…?

My sister and her family live on Tran Phu Street.

3. How much ................................................ ?

There is some cheese in the fridge.

4. How many ................................................ ?

I want three eggs for my breakfast.

5. What time .................................................?

They often have dinner at 8 every evening .

6. How often ............................................................ ?

She goes khổng lồ the movies twice a month.

7. How ...................................................................... ?

He goes khổng lồ work by car.

8. What màu sắc ........................................................ ?

Her eyes are brown .

9. How long ........................................................ ?

I am going to lớn stay in Hue for 5 days .

10. Where ................................................................. ?

He is from Australia

XI. Đọc đoạn văn, vấn đáp câu hỏi:

1. Every morning, Bi gets up at six. He watches his face và brushes his teeth. At six – thirty he eats breakfast, then he goes to school. At twelve thirty, he goes home and has lunch. In the afternoon, he plays soccer. In the evening, he does his homework, then watches television.

1. What does Bi do?

..............................................................................................................................................

2. What time does he get up every morning?

......................................................................................................

3. What does he bởi vì after breakfast?

...................................................................................................................

4. Does he go lớn school in the afternoon?

.........................................................................................................

5. What does he vày in the evening?

..................................................................................................................

2. Thu’s school is in the city. It’s on Tran Phu Street . It ‘s a big school . It has three floors và twenty classrooms. Thu is in grade six. Her classroom is on the second floor. Thu goes to school in the morning. She has classes from seven to half past eleven.

1. Is Thu’s school small or big?

.........................................................................................................

2. How many classrooms are there in her school?

.........................................................................................................

3. Where is her classroom?

.........................................................................................................

4. What time bởi vì her classes start?

.........................................................................................................

3. Miss Trinh is ..........................singer. She is small ...............thin. She ...............long đen hair và .......................oval face. ........................has black eyes, ....................small nose & full lips. She ...............young and .........................

1. What does Miss Trinh do?

.........................................................................................................

2. Is she fat or thin?

.........................................................................................................

3. What màu sắc is her hair?

.........................................................................................................

4. Does she have an oval face?

.........................................................................................................

5. Is she young or old?

.........................................................................................................

4. Miss Van is my teacher. She‘s twenty-five years .................... She .......................very beautiful. She .....................an oval face & round đen eyes. ..........................lips are full . ..................has long brown hair & a straight nose. Her ........................food is fish ...............her favorite drink is orange ............................ .

1. What does Miss Van do?

.........................................................................................................

2. How old is she?

.........................................................................................................

3. Is she very beautiful ?

.........................................................................................................

4. Does she have a round face or an oval face?

.........................................................................................................

5. What màu sắc is her hair?

.........................................................................................................

6. What food does she like best?

.........................................................................................................

ĐÁP ÁN

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1 - A; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - C; 6 - C;

II. Choose the correct answer to complete the following sentences.

1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - B; 5 - B;

6 - A; 7 - C; 8 - D; 9 - C; 10 - A;

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according lớn their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

books; students, desksclasses; places;numbers; teachers, days; games;

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because village house over beautiful walks

Lan lives in a (1) .........village...... With her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).......

Xem thêm: Quán trà sữa koi địa chỉ - top 10 quán trà sữa koi đẹp và độc đáo nhất

beautiful........... There is a garden in front of the (3) ......house........... In the garden there (4) ....are.... Beautiful flowers . She lives( 5) ....near....her school , so every morning she (6)......walks...... Lớn school with her (7).....friends..... . Her classes star at seven and they (8).....end...... At eleven . She (9).....likes..... Studying English (10) ....because......she loves to read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What ……are you doing………..(do ) now ?- I……am listening……….. ( listen ) lớn music.

2. My mom always………goes…….. (go)to work early.

3. Vày You often ………eat…….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. Are There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They ………don"t play…….. (not play ) in the evenings .

6. She likes………reading…….. (read) but she (not read) .... Is not reading .....now.

VI. Use the cues to lớn write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>.................What does he want?.......................

2. She / go / swim / once a week.

=>.................She goes swimming once a week.........................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>..........I always eat breakfast at six......................

4. What / weather/ like / Autumn ?

=>.............What is the weather lượt thích in Autumn?.......................

5. When / hot / he / go / swim.

=>...............When it is hot, he goes swimming.........................

6. There / twenty oranges / one apple / table

=>...............There are twenty oranges & one táo bị cắn on the table.........................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning to the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

=> My class has.....................forty students....................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house..........is behind the flower garden.....................

3. We usually ride to school.

=> We usually go....................to school by bike......................

4. The school is big.

=> It is ...................a big school...............................

3. Đề thi học tập sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 số 3

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1/ a; cottage

2/ a; climbing

3/ a; sound

4/ a; problem

5/ a; grew

6/ a; oversea

7/ a; show

8/ a; tour

9/ a; conduct

10/ a; always

b; village

c; basket

b; amount

b; popular

b; threw

b; feel

b; folder

b; proud

b; culture

b; delicious

c; luggage

c; subway

c; country

c; convenient

c; knew

c; living

c; money

c; pronounce

c; double

c; ours

d; stage

d; club

d; noun

d; rod

d; flew

d; mean

d; shoulder

d; sound

d; lunch

d; themselves

II. Choose the correct answer to lớn complete the following sentences.

1. There …………… a book và five notebooks on the table.

A- is B- are C- am D- do

2. We usually use.............. Hour khổng lồ play sports.

A- a B- an C- the D- some

3. Miss Lan has ……………….

A- black round eyes

B- eyes round black

C- round black eyes

D- eyes đen round

4. My brother …………….. Soccer when it is cold.

A- play B- playing C- khổng lồ play D- plays

5. My father always goes lớn work ……………. His car.

A- by B- on C- in D- at

6. Are there …………….. Apples in the fridge?

A- some B- any C- an D- the

7. Thu và Nga help ……………… mother after school.

A- she B- they C- their D- her

8. You can ……………….. Vegetarian meals in a lot of restaurants now.

A- get B- getting C- gets D- to lớn get

III. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

My sister and I go to school in the morning and (1- come) trang chủ in the afternoon.

Our mother (2- go) to lớn the market at half past seven. She (3- get) food for the family.

Our father goes trang chủ at six everyday. He (4- watch) television in the evening.

Today (5- be) Sunday, we are at trang chủ and we (6 - clean) our house. We (7- work) và talking at the moment. We (8- feel) very happy.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

IV. Fill in the blank with one suitable word.

This (1)……… Smith’s room. You can see, his room is not very large. (2)………. Are two chairs, a table, a bed, a wardrobe (3)……….. A bookshelf in his room. The table is near (4) ……….. Window. There is an ink- pot, some books & (5) ……… English- Vietnamese dictionary on the table. The bed is on the right. There are also some books and newspapers on the bed. The wardrobe is opposite the bed. Smith has many clothes. (6) ………. Clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is (7)…….. The wall. There are many (8)………. On it.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

V. Rewrite these following sentences with the word provided keep meaning as the root one.

1. Táo juice is her favorite drink.

→She ……………………………………………………………………………….....

2. How many oranges bởi vì you want?

→ How many oranges would …………………………………….…………….……?

3. How much is a bowl of noodles?

→ How much does …………………………................................................................?

4. There are many students in our class.

→ Our class ……………………………..................................................................

5. Why don’t we sing an English song?

→What about ……………………………………………………………..………?

6. My sister cycles khổng lồ the supermarket.

→ My sister goes …………………………………………….………………………

VI. Give right word formation for the following word.

She is very ………………...(beauty)Mai’s sister is a ………………….(sing).It is very ………........... In the city. (noise)Her …………….. Are small và white. (tooth)There are two ……………… in his office. (secretary)Do you know the …………….. Of this book? (write)This is my favorite chair. It’s so ……………... (comfort)My father often ………………. His work at 4.30. (finish)

VII. Arrange these sentences in order lớn make a meaningful dialogue.

Yes, I like it very much.Do you play soccer?
What is the weather like in your country in the summer?
Yes, I usually play with my friends.

Answer : ……………………………………………………

So what vì chưng you do when it’s hot?
It’s very hot.I often go swimming.Do you lượt thích hot weather?

VIII. Read the letter then choose the best answer to lớn complete it

Dear Sir,

I (... 1...) Alexandria with my brother (... 2…) October 21st lớn 23rd. Do you (... 3…) a double room with a shower for these dates? How (...4...) is the room? We would like a room facing (...5...), if it is possible. Is there a restaurant in the hotel? We(...6...) meat but we (... 7…) all other kinds of food.

We (...8 …) arriving in Alexandria (... 9…) about 6 o’clock on Friday evening. We plan to lớn leave the khách sạn (... 10 …) Sunday morning. I look forward lớn hearing from you soon.

Your faithfully,

Peter

1. A- am visiting B- visit C- visited D- visits

2. A- from B- between C- for D- at

3. A- has B- have C- having D- khổng lồ have

4. A- many B- long C- much D- far

5. A- sea B- a sea C- some sea D- the sea

6. A- not eat B- don’t eat C- aren’t eating D- not eating

7. A- are like B- liking C- like D- am liking

8. A- am B- is C- are D- have

9. A- on B- in C- to lớn D- at

10. A- in B- on C- at D- to

IX. Read the text then answer the question.

My uncle Terry Miller lives in London. He teaches math at a school in London. He goes to lớn work every working day. He has two days off a week: Saturday và Sunday. He has a bike but he never cycles lớn work because it is far from his house lớn his school. The school starts at 8.00 a.m, & finishes at 4.00 p.m. After work he usually plays tennis or goes swimming in the swimming pool. He comes back home at 7.00, và has dinner. After dinner, he is always busy marking his students’ papers. Sometimes he watches T.V. He never plays soccer, but he likes watching soccer matches on T.V. He feels happy with his job.

1. Where does Terry Miller live?

………………………………………………...........................................................

2. What does he do?

……………………………………………………………......................................

3. Why does he never cycle lớn work?

…………………………………………...................................................................

4. What time does the school start?

………………………………………………...........................................................

5. What does he usually bởi vì after work?

…………………………………………...................................................................

6. What time does he come back home?

…………………………………………....................................................................

7. Does he always play soccer?

…………………………………………………........................................................

8. How many days does he work a week?

……………………………………….........................................................................

X. Complete the letter with the provided word

Dear Lan,

I/ sitting/ beach of Nha trang. It/ very hot/ summer. I / drinking/ cold lemonade. I/ here/ Tam/ and/ family. Tam’s parents/ cooking dinner. Tam/ swimming/ and/ brothers/ playing soccer/ beach.

Best wishes,

Phong

The end!

4. Đề thi HSG Anh 6 có đáp án số 4

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. game B. geography C. Vegetable D. Change

2. A. Watches B. Brushes C. Classes D. Lives

3. A. Their B. Math C. Thing D. Theater

4. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

5. A. Teacher B. Children C. Lunch D. Chemist

6. A. Answer B. Travel C. Plane D. Bank

7. A. Teacher B. Repeat C. Year D. Meat

8. A. Warm B. Park C. Farm D. Car

9. A. Intersection B. Eraser C. Bookstore D. History

10. A. House B. Hour C. Country D. Mouse

II. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

1. You can (park) …………………. Here because this sign says "Parking”.

2. Mary (not/ work) ………………….today because it’s Sunday.

3. Where you (go) ………………….? - I (go) …………………. To the zoo.

4. What you (do) ………………….this summer holiday?

- We (visit) _______ ………………….President Ho đưa ra Minh’s mausoleum.

5. My brother (drive) …………………. His car into the garage at the moment.

6. You mustn’t (eat) …………………. Food in the classroom.

7. Let’s (help) ………………….mom, Lan. She (clean) _________ the floor.

8. Look! The plane (fly) ………………….towards the airport. It (land) ___________.

9. Why we (not/ go) khổng lồ Ha Long bay this summer?

10. Where are you, Nam?- I (read) …………………. In my room.

11. There (be) …….any vegetables in the kitchen? Yes, there ……… (be)

III, Fill in each gap with a suitable question words (10pt):

1.……..is the weather like in Viet nam giới in the summer?

2………sausage vày you want? - 2 kilos, please.

3. …….oranges are there in the fridge? - There are five.

4. …….do you usually vị on Sundays?

5. ……..does Peter always go in the morning?

6. ….do you travel to lớn work every day? - By bus, of course.

7. ……..is it? - It’s five past eight.

8. ….….is her hair? - It’s yellow.

9. …….does he feel? - Tired and thirsty.

10. …….don’t we go swimming?

III, Supply the correct khung of these adjectives (10pt):

1. The Mekong River is the …………………._ river in Vietnam. (long)

2. Tokyo is …………………. Than London. (big)

3. Ho đưa ra Minh thành phố is the………………….city in Vietnam. (big)

4. Petronas Twin Towers is………………….than Sears Tower. (tall)

5. My sister is …………………. Than I. (old)

6. Nam is………………….than Ba. He is the ………………_ boy in Vietnam. (short)

7. Phanxipang is the …………………. Mountain in Vietnam. (high)

8. These books are …………………. Than those books. (thick)

9. It is the………………….building in this city. (tall)

10. The Nile River is …………………. Than the Amazon River. (long)

IV, Rewrite these sentences that have the same meaning as the first printed (20pts):

1. The country is great.

=>It’s ……………………………………………………………….…………………

2. The girls are beautiful.

=>They’re …………………………………………………….……………………….

3. The Amazon River is longer than the Mekong River.

=>The Mekong River………………………………………

4. Minh is shorter than Nam.

=> phái mạnh is …………………………………………………………………………….

5. Miss trắng is younger than Mrs Green.

=> Mrs Green is ……………………………………………………….

6. There is a lot of rain in Viet Nam.

=> Viet phái nam ………………………………………………………………….

7. My room is smaller than your room.

=>Your room …………………………………………………………………

8. No house on the street is older than this house.

=> This house ……………………………………………………………………

9. Hang is the fattest girl in my class.

=> No girl ………………………………………………………

10. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long.

=> The Nile River is much ………………………………………………………………………………

V. Each sentence has a mistake. Find the mistakes & correct them(20pts):

1. I’m the younger person in my family. __________

2. My brother is busyer than I am. __________

3. Mary is taller that her sister. __________

4. Zhang is from China. She speaks Chinan. __________

5. Hanoi have a population of 2.6 million. __________

6. London is smallest than Mexico city. __________

7. She’s my friend. She’s from French. __________

8. Is your kitchen bigger than my kitchen? __________

9. How height is the Petronas Twin Towers? __________

10. Which season is coldest in your country? __________

VI. Fill in each gap with a suitable word (20pts):

Vietnam is in the South- East Asia. It has (1) ________ of beautiful mountains, rivers andbeaches. (2) ________ are two long (3) _________ in Vietnam: the Red River in the north và the Mekong River in the (4) _______. The Mekong River is the (5) _______ river in the South- East Asia và of course it is longer (6) _______ the Red River. The Mekong River starts in Tibet và (7) __________ khổng lồ the Bien Dong. Phanxipang is (8) _______ highest mountain in Vietnam. It’s 3,143 meters (9) ________. Vietnam also (10) ___________ many nice beaches such as Sam Son, vày Son, Nha Trang, Vung Tau.

VII, Make the questions for the underlined words (5pt):

1. Mr Davy is British.

2. There are 13.6 million people in Mexico City.

3. The weather is cool & wet now in London.

4. Sears Tower is 442 meters high.

5. The Nile River flows to the Mediterranean Sea.

VIII: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.

Lan has three meals a day : breakfast, lunch & dinner. She usually has breakfast at home. She has bread,eggs and milk for breakfast. At school Lan và her friends always have lunch at half past eleven.They often have fish, beef & vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at home at quarter khổng lồ seven. They often have chicken & soup for dinner. After dinner, they eat some fruits such as oranges or apples for dessert. Lan likes dinner because it is a big & happy meal of the day. Her family go out for dinner once a month.

1. How many meals does Lan have a day?

2. What does she usually have for breakfast?

3. What time does she always have lunch?

4. Where does she always have lunch?

5. What vị Lan and her parents often have for dinner?

6. What vị they eat after dinner?

7. How often bởi vì they go out for dinner

IX: Điền từ bỏ vào đoạn văn.

1. Selina lives..................... A village in Africa. Her day starts................. 4 o’clock. She gets up & she walks three kilometers.................. The river. She collects some water, và she carries itback.................... Her house. The water is very heavy. It isn’t clean but there isn’t any water in the village. Selina doesn’t go ………………school because there is no school for the children.

2.Mrs Chi và her children ............................. Working in the garden. She has a very beautifulgarden behind her house. There are........................ Lot of flowers in the garden. She usuallyputs......................... Flowers in the sitting room. Mrs bỏ ra has........................friends.................... London. Her friends are...................... To lớn visit her family next week. Mrs bỏ ra often gives thema........................flowers when they go home from her house.

XI: Điền tự vào đoạn văn kế tiếp trả lời câu hỏi.

Hi, My name................Ha. I’m Vietnamese. I’m twelve. I................. In grade 6. I live........................my father và my mother................HCM City. My country is very beautiful. We have lots..................... Mountains and rivers. We have large forests.......................some beautiful beaches, too.

1. What’s Ha’s nationality?........................................................................................................

2. How old is he?.......................................................................................................................

3. Which grade is he in?............................................................................................................

4. Who does he live with?..........................................................................................................

5. Where does she live?..............................................................................................................

6. Is Viet nam giới a very beautiful country?......................................................................................

7. Does Viet phái nam have a lot of mountains & rivers?...............................................

5. Đề thi học sinh xuất sắc Anh 6 có đáp án số 5

I. Circle the best option for each sentence. (Chọn đáp án phù hợp nhất. Khoanhtrònđápánmà em chọn). (3 points)

1. Nam______English on Monday & Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

2. We go to lớn school at ______ in the morning.

A. Quarter to seven B. Seven khổng lồ a quarter C. Seven quarter D. A quarter sevento

3. Vì children have math on Monday? -……………….

A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have

4. Mr. Phái nam gets up at 7.00 and eats ______

A. A big breakfast B. The big breakfast C. Big breakfast D. A breakfast big

5. Is her school ______the park?

A. In front of B. Next C. In front to D. Near to

6. Is this her______?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. Tan likes ______ weather because he can go swimming.

A. Hot B. Cold C. Windy D. Foggy

8. Mr. Baker ______ breakfast at the moment.

A. Is having B. Are having C. Has D. Have

9. My father is..................... Man.

A. A old B. An old C. Not young D. Not very young

10. I’m tired. I’d like......................

A. Sit down B. Sitting down C. To lớn sit down D. To sitting down

11. ______ milk does your father drink?

A. How much B. How many C. How long D. How often

12. When it is hot, people often feel ______

A. Hungry B. Thirsty C. Happy D. Cold

13.The sign says "No smoking”. You ______ smoke. (smoke (v): hút thuốc)

A. Can B. Are not C. Must not D. Must

14. I’m playing table tennis. _______ you lượt thích table tennis?

A.Have B.Is C. Are D. Do

15. We have English ______ Friday

A. At B. In C. Lớn D. On

16. What time _______________you tomorrow?

A. Is she going lớn visit B. Visits she C. She does visit D. She visits

17. The boy looks thin, ______ he is strong.

A. & B. For C. Or D. But

18. It’s very hot...................... Swimming?

A. Why don’t we go B. Let’s go C. What about going D. All A, B&C

19. Mary và _______ would lượt thích to go to the movies.

A. Me B. My C. Mine D. I

20. There _______ any milk in the glass.

A. Isn’t B. Aren’t C. Is D. Are

II. Choose the best word in brackets to complete the sentences.(Chọn từ đúng trong ngoặc để xong xuôi câu) (3 points)

1. I’d like some rice. I’m ………………………. (hungry / thirsty / thin)

2. Are there any …………………….. In the fridge? (rice / milk / bananas)

3. I lượt thích fish very much, but she …………………. (don’t / doesn’t / isn’t)

4. Is ……………………… any milk? (it / there / this)

5. What’s your favorite ……………………, Mai? I lượt thích orange juice. (drink/water/fruit)

6. There isn’t any ………………………. (soda / oranges / apples)

7. How much …………………….. Bởi you want? (eggs / apples / meat)

8. There …………….. A lot of milk today. (is / are / be)

9. She …………………………………. Aerobics now. (doing / is doing / is playing)

10. A ……………………….. Of toothpaste is 15 000d. (tube / half / bar)

11. It is ……………….. In the summer. (cool / cold / hot)

12. We often ………………………. Swimming in the summer. (play / have / go)

13. ……………………………... Go lớn Hue? (Let’s / How about / What about)

14. What about …………………… to lớn the movies? (go / khổng lồ go / going)

15. He is going …………………………………. His grandparents next week. (visit / to lớn visit/visiting)

16. ………………. Doesn’t Nga want to lớn walk? Because it’s too far. (What/When/Why)

17. Which language does she speak? She speaks …………….(English / England/ language English)

18. Tuan is ………………………………………….. Student in my class. (fatter / fattest/the fattest)

19. What …………….. Ba often bởi after school? (is / do / does)

20. Ha Noi is ……………………………… than Ho chi Minh city. (small / smaller/the smallest)

III. Read the passage. Then circle the best answer for each numbered blank. (Đọc đoạn văn sau, rồi chọn đáp án tương thích nhất cho từng chỗ trống. Khoanh tròn câu trả lời đó).(2pts)

I live in a house near the sea. It is...(1)... Old house, about 100 years old and...(2)...very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... No bathroom. The bathroom is downstairs...(4)...the kitchen và there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... The house. The garden...(6)... Down to lớn the beach and in spring & summer...(7)...flowers every where. I like alone with my dog, Rack, but we have a lot...(8)... Visitors. My đô thị friends often stay with...(9)... I love ….(10)…. House for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

NEW WORDS:

Upstairs: nghỉ ngơi trên gác downstairs: ở bên dưới gác bathroom: phòng tắm giặt sea: biển

1. A. A B. An C. The D. Any

2. A. It"s B. It C. There"s D. They"re

3. A. So B. Or C. But D. Too

4. A. Between B. Next C. Near lớn D. Next to

5. A. In front B. Front of C. Of front in D. In front of

6. A. Go B. Going C. Goes D. In goes

7. A. These are B. They are C. There are D. Those are

8. A. For B. Of C. On D. With

9. A. Me B. I C. My D. I"m10. A. My B. I C. Me D. It

IV. Put the verbs in brackets in the correct tense: present simple, present continuous or future tense with "be going to". (Chia đụng từ trong ngoặc ngơi nghỉ thì hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn, hoặc thì tương lai) (3points)

1. Every morning, Linda (have) …………breakfast at 6:10. After breakfast, she (brush) …………..her teeth. She (go) ……………..to school at 6:30. She (have)………….lunch at 11:30 at school.

2. We (watch) …………….T.V every morning.

3. Where ………….you (go) ……………….now?

I (go) ………………to the market.

4. She is cooking & we (do) ……………………..the housework.

5. He isn"t in the room. He (play) ………………..in the garden.

6. I (go) ……………….to school by bus every day, but today I (go) ………………..to school by bike.

7. What ………. You (do)…………………………….tomorrow morning?

I (help) ……………………………………my mother.

8. Mai (brush) …………………..her teeth every morning. She (brush) ……………………herteeth now.

9. Listen! Lan (play) ……………………….the piano.

10. Mai (be) ………………….tired now.

11. Bao và Mai (do) ………………………the housework tomorrow.

12. Mrs. May (visit)…………………………………….Nha Trang next week.

How long………… she (stay)………………………………..in Nha Trang?

V. There are 11 mistakes in the paragraph below. Correct and write them in the table below. Đoạn văn sau gồm 11 lỗi sai đã có được gạch chân. Em hãy sửa chúng và ghi vào ô bên dưới (2 points)

Miss Lien live in a small house on Hanoi. She teaches English at a school there. She usually is breakfast in seven in the morning and she has dinner at twelve o"clock in the canteen of the school. She teaches his students in the morning. She teaches them dialogues on Wednesdays to Fridays. On Mondays, she teach them grammar. On the evening, she usually stays at home and listens books. She sometimes goes lớn the movie theatre. She always go khổng lồ bed at ten o"clock.

Hiện tại Vn
Doc.com chưa cập nhật được câu trả lời của 150 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án. Cỗ 150 đề thi học tập sinh xuất sắc lớp 6 môn Anh gồm đáp án cùng với lượng kiến thức và kỹ năng bám sát chương trình SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 của bộ Giáo dục & Đào tạo nên giúp các em học viên lớp 6 ôn tập từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh giữa trung tâm hiệu quả.

Tiếng Anh giỏi gửi đến các em học sinh khối 6 bộ đề thi học sinh xuất sắc tiếng anh lớp 6 bao gồm đáp án, tệp tin nghe với pdf. Đề thi bao gồm đề ôn thi cùng đề thi học tập sinh xuất sắc cấp trường, huyện, tỉnh bên trên địa cả nước. Bộ đề thi học sinh tốt sẽ thường xuyên được bọn chúng mình update mới nhất và nhanh nhất các năm gần đây. Trong khi đề thi sẽ bao hàm cả file nghe, đáp án và file pdf hoặc word cho chúng ta tham khảo. Cùng tham khảo đề thi dưới đây nhé.

*


Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 nên ghi lưu giữ gì ?

Lớp 6 là quy trình chuyển tiếp giữa level tiểu học tập sang trung học cơ sở. Vày thế, kiến thức ngữ pháp sẽ có nhiều đổi khác khiến những em không ngoài bỡ ngỡ. Để làm xuất sắc đề thi học tập sinh tốt tiếng Anh lớp 6 các em cần nắm vững ngữ pháp chương trình tiếng anh lớp 6. Vậy ngữ pháp giờ Anh lớp 6 bao hàm những gì, sau đây là kiến thức đặc trưng bạn buộc phải ghi nhớ:

Mẹo ghi nhớ nhanh ngữ pháp giờ Anh lớp 6

Đây là phương pháp mình vận dụng giúp ghi ghi nhớ nhanh kỹ năng và kiến thức chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 6. Các bạn tham khảo nhé:

Học từ vựng, cấu trúc vào buổi sángHọc theo sơ đồ tứ duyThường xuyên làm bài xích tập nhằm trau dồi con kiến thức.Tự nói giờ đồng hồ Anh với chủ yếu mình

Bộ đề thi học tập sinh giỏi tiếng anh lớp 6

Các bạn cùng tìm hiểu thêm đề thi học tập sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 update mới những năm cách đây không lâu nhé. Đề thi bao hàm cả đề ôn thi và đề thi của những trường, huyện cùng tỉnh bên trên cả nước. Dễ chịu và thoải mái cho các bạn ôn tập yêu cầu không nào.

Đề thi hsg tiếng anh lớp 6 năm học tập 2022 2023

Đề thi hsg tiếng anh lớp 6 cấp cho huyện Hưng Hà 2023 tất cả đáp án cùng file nghe

Đề thi hsg giờ anh lớp 6 năm học tập 2021 2022

Đề thi hsg giờ anh lớp 6 cấp huyện Triệu đánh Thanh Hóa 2022

*

*

*

*

Các em nhiệt tình bộ đề ôn thi hsg giờ anh lớp 6 có thể cài đặt file PDF tại đây.

Các em khối 6 vẫn ôn thi vất vả lắm nhưng các em hãy giữ gìn sức mạnh để có 1 kỳ thi thành công nhé. Chúc các em bao gồm một kết quả cao vào kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.

Hãy follow Fanpage của tiếng Anh Tốt để được thông tin về các bài chia sẻ, quizzes và tips mới hữu ích cho bài toán học và trở nên tân tiến trình độ giờ đồng hồ Anh của bạn!